REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

Sklep internetowy https://sklep.miedzyniebemaziemia.pl/ jest prowadzony oraz administrowany przez Fundacja Między Niebem a Ziemią z siedzibą we Wrocławiu
(50 – 077) przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385861,  posiadającą numer NIP: 8971773737, oraz numer REGON: 021526326.

Fundacja Między Niebem a Ziemią prowadzi sklep internetowy dostępny pod adresem:  https://sklep.miedzyniebemaziemia.pl/  w ramach tzw. odpłatnej działalności pożytku publicznego. Przychód osiągany ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego przeznaczany jest w całości na działalność statutową Fundacji Między Niebem a Ziemią.

Treść niniejszego Regulaminu określa zasady korzystania ze Sklepu https://sklep.miedzyniebemaziemia.pl/ w tym w szczególności warunki składania zamówień na Towary, uprawnienia Klienta związane z zawartą umową sprzedaży,  oraz  zasady składania reklamacji.

§ 1.

DEFINICJE

Wskazane poniżej zwroty, które znajdują się w niniejszym Regulaminie przyjmują następujące znaczenie.

Fundacja                      Fundacja Między Niebem a Ziemią z siedzibą we Wrocławiu (50 – 077) przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385861, posiadająca nr NIP: 8971773737 oraz nr REGON: 021526326.

Klient                              osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów Towarów w Sklepie.

Konsument                     osoba, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego (art. 221 Kodeksu cywilnego – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin                      niniejszy Regulamin.

Sklep                            sklep internetowy prowadzony przez Fundację Między Niebem a Ziemią pod adresem sklep.miedzyniebemaziemia.pl 

Towar                             nowa, pozbawiona wad rzecz ruchoma, której możliwość nabycia oferowana jest na stronie Sklepu.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet. Zamówienia Klientów mogą być składane przy użyciu funkcjonalności Sklepu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, zapakowane w oryginalne opakowania. 
 3. Do sprawnego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadającego dostęp do sieci Internet oraz zainstalowane oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych np., Firefox, Chrome, Safari lub inna.
 4. Klient nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która  mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie systemu obsługującego Sklep. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 3.

ZAMÓWIENIA

 1. Aby dokonać zakupu Towarów dostępnych w Sklepie należy złożyć zamówienie, w tym celu należy dodać wybrane Towary do koszyka, a następnie kliknąć na przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” wyświetlony zostanie formularz zamówienia, w którym należy wprowadzić w odpowiednie pola swoje dane osobowe, wskazać adres do wysyłki, wybrać sposób dokonania płatności, zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, a następnie kliknąć na przycisk „KUPUJĘ i PŁACĘ”.
 3. Skuteczne złożenie zamówienia zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie.
 4. Zamówienia Klientów będą niezwłocznie kompletowane i przygotowywane do wysyłki na adres wskazany w treści zamówienia. Zamówiony Towar będzie wysyłany najpóźniej jeden dzień roboczy po dniu zaksięgowania płatności na rachunku Sklepu. Termin jednego dnia roboczego od dnia otrzymania płatności do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki jest najdłuższym możliwym czasem realizacji Zamówienia przez Sklep.  
 • W dniu wysłania zamówionego Towaru do Klienta, na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie przesłana elektroniczna faktura VAT potwierdzająca dokonanie zakupu.

§ 4.

PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych.
 2. Cena brutto Towaru obejmuje także koszty dostarczenia Towaru do Klienta za pośrednictwem przesyłki kurierskiej doręczanej przez InPost sp. z o.o.
 3. Zapłata za towary zamówione w Sklepie może być realizowana za pośrednictwem wyłącznie z wykorzystaniem systemu PayU.

§ 5.

REKLAMACJE

 1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia Klientom Towaru nieposiadającego żadnych wad.
 2. Niektóre Towary dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. W takim przypadku warunki gwarancji udzielanej na dany Towar zawarte są w treści karty gwarancyjnej dołączonej do Towaru. Sklep każdorazowo będzie informować Klienta, o tym że dany Towar jest objęty gwarancją producenta.
 3. Klient może  według własnego wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji udzielonej na Towar oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi.
 4. Jeżeli zakupiony w Sklepie Towar ma wady fizyczne lub prawne Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Termin wniesienia reklamacji wynosi dwa lata i rozpoczyna swój bieg od chwili wydania Towaru Klientowi.
 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi Klient może żądać od Sklepu: naprawy Towaru, wymiany Towaru na Towar wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży.
 6. W treści reklamacji Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opisać ujawnioną wadę Towaru, przedstawić swoje żądania, wskazać numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji ma nastąpić zwrot gotówki, a także przedstawić dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie.
 7. Wraz z reklamacją Klient powinien dostarczyć do Sklepu reklamowany Towar.
 8. Reklamacje należy kierować na adres e-mail fundacja@miedzyniebemaziemia.pl
  lub pocztą na adres Fundacja Między Niebem a Ziemią, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50 – 077 Wrocław.
 9. W terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji Sklep ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji i powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego.
 10. Konsumenci są uprawnieni także do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Wszelkie instrukcje dot. sposobu korzystania z tego trybu postępowania umieszczone są w zakładce dot. rozstrzygania sporów konsumenckich na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl  
 11. Konsumentowi przysługuje także uprawnienie do wniesienia skargi za pośrednictwem platformy internetowej Online Dispute Resolution znajdującej się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
 12. Konsument jest uprawniony także do uzyskania pomocy  w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów, a także organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 6.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie uprawnień zawartych w Ustawie  oprawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę
  z Fundacją może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od chwili doręczenia Towaru Konsumentowi (tj. objęcia Towaru w posiadanie).
 3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może zrealizować m.in. za pomocą formularza odstąpienia, który doręczany jest do każdego zamówienia, a także stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz odstąpienia powinien zostać przesłany w formie skanu na adres e-mail fundacja@miedzyniebemaziemia.pl lub pocztą na adres Fundacja Między Niebem a Ziemią, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50 – 077 Wrocław.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail poinformuje Konsumenta o fakcie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.
 6. Należności opisane w ust. 6 zostaną zwrócone Konsumentowi na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty. W przypadku, w którym Konsument chciałby otrzymać zwrot należności na inny rachunek bankowy Konsument powinien w sposób wyraźny wskazać tą informację oraz właściwe dane do dokonania przelewu. Informację w tym zakresie należy skierować na adres e-mail: fundacja@miedzyniebemaziemia.pl lub pocztą na adres Fundacja Między Niebem a Ziemią, ul. Kazimierza Wielkiego 1,  50 – 077 Wrocław.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsumentowi nie przysługuje prawdo do odstąpienia od umowy w przypadku umów:
 11. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 12. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 17. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 18. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 19. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu
  do dodatkowych usług lub rzeczy;
 20. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 21. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 22. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 23. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
  z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 24. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 25. Uprawnienia przewidziane w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie Konsumentom oraz osobom, którym artykuł art. 38a Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) przyznaje uprawnienia konsumentów tj. osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę działalności gospodarczej.

§ 7.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Fundację zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami RODO oraz przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która dostępna jest na stronie https://sklep.miedzyniebemaziemia.pl/dane-osobowe/ oraz polityce prywatności dostępnej na stronie https://sklep.miedzyniebemaziemia.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Sklepu podlega ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Fundacja jest właścicielem wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych na stronie internetowej dostępnej na stronie https://sklep.
  miedzyniebemaziemia.pl/
 3. Klienci oraz pozostali użytkownicy sieci Internet bez zgody Sklepu nie mogą wykorzystywać treści zawartych na stronie internetowej dostępnej na stronie https://sklep.miedzyniebemaziemia.pl/.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2024 r.
 2. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 3. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Fundacją a Klientem.
 4. Prawem właściwym do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Fundacją a Klientem jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe między Klientem będącym Konsumentem, a Fundacją Między Niebem a Ziemią będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 6. Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Fundacją będą  rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Fundacji.  
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, w którym dokonanie takiej zmiany podyktowane będzie zmianą obowiązującego porządku prawnego. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w terminie określonym przez Fundację, nie krótszym jednak niż 14 dni od chwili ustalenia nowej treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie specjalnego komunikatu.
 8. Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.
 9. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.


ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu

Informacja  o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Fundacja Między Niebem a Ziemią mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 wraz z późn. zm.)niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie są zagrożeniami potencjalnymi, a Fundacja dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników oraz Klientów. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w w/w dane może powodować, w szczególności ich utracenie lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń zalecamy używanie programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację. Włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.

Fundacja Między Niebem a Ziemią zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 wraz z późn. zm), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez PS od systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik sieci Internet odwiedzający stronę Sklepu określone zostały
w dokumencie Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://sklep. miedzyniebemaziemia.pl/polityka-prywatnosci/