Fundacja Między Niebem a Ziemią z siedzibą we Wrocławiu (50 – 077) przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385861, NIP: 8971773737, REGON: 021526326, zwana dalej „Fundacją”
dokłada wszelkiej staranności, aby należycie chronić dane osobowe swoich partnerów, klientów oraz użytkowników strony: www.sklep.miedzyniebemaziemia.pl

zwanej dalej „Serwisem”.

Fundacja regularnie szkoli swój personel z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzi cykliczne audyty związane z ubezpieczeniem przetwarzania danych. Fundacja dba o bezpieczeństwo danych osobowych chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zapewniają realizację uprawnień wynikających z:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej „RODO”),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z zm.),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000 z zm.).

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych partnerów, klientów oraz użytkowników Serwisu jest Fundacja Między Niebem a Ziemią z siedzibą we Wrocławiu (50 – 077) przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385861, NIP: 8971773737, REGON: 021526326,

W jaki sposób można skontaktować z Administratorem?


W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt w drodze pisemnej, kierując korespondencję na adres naszego biura we Wrocławiu, znajdującego się przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław.

Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, w takim wypadku wiadomości kierować należy na adres: fundacja@miedzyniebemaziemia.pl

Jakie dane osobowe może przetwarzać Fundacja?


Fundacja jako Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imiona i nazwiska i/lub nazwy firmy,
 • informacje dot. rachunków bankowych oraz numeru kart płatniczych, debetowych etc.,
 • adres miejsca zamieszkania, adres do doręczeń,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych mogą stanowić:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  – w zakresie rozliczeń, okresu przechowywania danych i innych,
 • wykonanie umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, aby nie narazić się na kary finansowe i inną odpowiedzialność,
 • zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, Fundacja może prosić
  o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Celami, dla których Fundacja przetwarza dane osobowe jest:

 • realizacja umów sprzedaży zawieranych w ramach sklepu internetowego,
 • realizacja obowiązków prawnych,
 • dokonywanie rozliczeń.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Fundacja przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiot,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez kontrahenta lub klienta,
 • Podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Fundacja przekazuje dane osobowe?


Fundacja w przypadku kiedy jest to niezbędne może przekazywać dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • usługodawcom świadczącym usługi dla Fundacji, każdorazowo w umowie zawieranej z takim usługodawcą Fundacja nakłada na niego obowiązek przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych,
 • podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (policja, prokuratura, urzędy etc.).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Fundacja nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Fundacja przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W celu realizowania działań marketingowych Fundacja może wykorzystywać tzw. profilowanie. Profilowanie to gromadzenie informacji o osobie i ocena jej cech lub wzorców zachowań w celu umieszczenia jej w określonej kategorii lub grupie, dokonywana np. w celu analizy zainteresowań tej osoby. Dzięki profilowaniu możemy lepiej dopasowywać nasze oferty. Fundacja nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji wywołujących skutki prawne wobec podmiotu danych.

Ciasteczka.

Serwis wykorzystuje w swoich funkcjonalnościach pliki cookies. Pliki cookies są to informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane w urządzeniu końcowym, z pomocą którego użytkownik sieci Internet dokonuje przeglądania Serwisu. Stosowanie plików cookies umożliwia pozostawienie wybranych informacji o Serwisie w przeglądarce internetowej.

Serwis używa plików cookies w szczególności w celach:

 • dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, tzw. pliki „sesyjne”, które tymczasowo przechowywane są w urządzeniu końcowym, zapewniając możliwość należytego wyświetlenia Serwisu przez przeglądarkę, pliki tego typu są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika wyłącznie w czasie jego obecności w Serwisie, niezwłocznie po opuszczeniu Serwisu pliki „sesyjne” zostają automatycznie usunięte
  z urządzenia.
 • tzw. stałe pliki cookies (przechowywane w urządzeniu przez 365 dni) stosowane są w celu dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika (np. kolory, czcionki, układ strony), a także w celu zapamiętania języka w którym wyświetlany jest Serwis. Tego rodzaju pliki stosowane są także do zapewnienia należytego funkcjonowania koszyka i karty zakupowej oraz zapamiętywania danych podawanych zamówieniu.
 • gromadzenia danych statystycznych.

Jeżeli użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na otrzymywanie plików cookies należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików cookies. Procedura zmiany ustawień przeglądarki powinna zostać umieszczona na stronie internetowej producenta przeglądarki zainstalowanej z której korzysta użytkownik sieci Internet.

Usunięcie, zablokowanie, ograniczenie otrzymywania plików cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu z Serwisu, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że w każdym czasie możliwe jest dokonanie zmiany swoich preferencji dot. pików cookies, a także, że w każdym czasie pliki te mogą zostać usunięte z urządzenia z którego dokonywano przeglądania Serwisu.

Niezależnie od używania ciasteczek w czasie obecności na stronie Serwisu Fundacja przetwarza także tzw. dane eksploatacyjne, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te pozwalają poznać sposób korzystania z Serwisu przez każdego użytkownika. Dane eksploatacyjne przetwarzane są wyłącznie w celach statystycznych.