Kto jest administratorem danych osobowych ?

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Fundacja Między Niebem
a Ziemią z siedzibą we Wrocławiu (50 – 077) przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, wpisaną
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385861, NIP: 8971773737, REGON: 021526326.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Celem, dla których Fundacja przetwarza dane osobowe jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży towarów oferowanych w sklepie,
 2. dokonywanie rozliczeń, wystawianie faktur, sprawozdawczość finansowa,
 3. marketing produktów oraz usług własnych Fundacji,

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji (art. 6 ust.1 c RODO) – w zakresie rozliczeń i innych,
 • wykonanie umowy sprzedaży towarów (art. 6 ust.1b RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust.1 f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z RODO, aby nie narazić się na kary finansowe i wszelką inną odpowiedzialność, dochodzenie roszczeń Fundacji lub obrona przez roszczeniami kierowanymi wobec Fundacji.
 • zgoda klientów (art. 6 ust. 1 a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych klientów nie jest konieczne do wykonywania umowy sprzedaży, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, Fundacja może uzyskać od klientów zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych, np. zgody marketingowe.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Fundacja przekazuje dane osobowe klientów następującym kategoriom podmiotów:

 1. biurom rachunkowym i księgowym współpracującym z Fundacją,
 2. doradcą prawnym, podatkowym, audytorom i wszelkim innym podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi doradcze i konsultingowe,
 3. upoważnionym współpracownikom Fundacji.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania zawartej umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z umowy sprzedaży – jeżeli przetwarzanie dokonywane było na podstawie umowy. Dane osobowe przetwarzane
na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.

Jakie są prawa klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy klient ma prawo dostępu do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Fundacja przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Fundacji. Ponadto, Fundacja udostępnia adres e-mail: fundacja@miedzyniebemaziemia.pl za pomocą którego można kontaktować się
w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy Fundacja będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

Fundacja nie zamierza przekazywać danych osobowych klientów poza obszar EOG. W przypadku konieczności przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, Fundacja przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.

 1. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
 2. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),
 3. gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych klientów jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz usługi prowadzenia konta na stronie sklepu.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W celu realizowania działań marketingowych Fundacja może wykorzystywać tzw. profilowanie. Profilowanie to gromadzenie informacji o osobie i ocena jej cech lub wzorców zachowań w celu umieszczenia jej w określonej kategorii lub grupie, dokonywana np. w celu analizy zainteresowań tej osoby. Dzięki profilowaniu możemy lepiej dopasowywać nasze oferty. Fundacja nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji wywołujących skutki prawne wobec podmiotu danych.